Για παραγγελίες 213 0054794
Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€
Το email μας [email protected]
Ωράριο Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 19:00
Ρωσία, Ο μεγάλος εχθρός της δύσης

Ρωσία, Ο μεγάλος εχθρός της δύσης

Εκδότης:Επίκεντρο
ISBN:978-618-204-186-4
Ημερομηνία έκδοσης:2022/5
Σελίδες:152
Είδος:Βιβλίο
Διαστάσεις:24x17
Παράδοση 1 έως 3 ημέρες
9.90€ από 11.00€

Περιγραφή:

Το ξη­μέ­ρω­μα της 24ης Φε­βρου­α­ρίου 2022, ση­μα­το­δό­τη­σε το τέ­λος του κό­σμου που γνω­ρί­σα­με ως απο­τέ­λε­σμα της με­τα­πο­λε­μι­κής δι­ευ­θέ­τη­σης με­τά την ήτ­τα των δυ­νά­με­ων του Άξο­να από τους Συμ­μά­χους. Η Ρω­σι­κή Ομο­σπον­δία κή­ρυ­ξε τον πό­λε­μο κα­τά της γει­το­νι­κής, ανε­ξάρ­τη­της Ουκρα­νί­ας, προ­βάλ­λο­ντας έω­λα και προ­σχη­μα­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα, κα­τα­πα­τώ­ντας κά­θε αρ­χή δι­ε­θνούς δι­καίου.

Η Δύ­ση φά­νη­κε απρο­ε­τοί­μα­στη για αυτή την εξέ­λι­ξη. Τα ση­μά­δια ήταν μπρο­στά στα μά­τια όλων, μα ελά­χι­στοι ήθε­λαν να τα δουν. Η Ρω­σία με κά­θε ευκαι­ρία από το 2001 και με­τά, δι­α­τρά­νω­νε την άπο­ψή της πως νι­ώ­θει στε­νά­χω­ρα σε αυτή την αρ­χι­τε­κτο­νι­κή ασφά­λει­ας και πως θα πρέ­πει να τρο­πο­ποι­η­θεί έτσι ώστε να χω­ράει τις δι­κές της αυτο­κρα­το­ρι­κές φι­λο­δο­ξί­ες στην Ευρα­σία. Με την κή­ρυ­ξη του πο­λέ­μου, η Ρω­σία δι­καί­ω­σε εκεί­νους που την κα­τέ­τα­ξαν ως τον Νο 1 εχθρό της Ευρω­πα­ϊ­κής Ένω­σης και του ΝΑ­ΤΟ, αφύ­πνι­σε τις πο­λι­τι­κές ηγε­σί­ες και τις κοι­νω­νί­ες της Δύ­σης, άλ­λα­ξε άρ­δην τον γε­ω­πο­λι­τι­κό χάρ­τη και έθε­σε επί τά­πη­τος την αλ­λα­γή πα­ρα­δείγ­μα­τος στις σχέ­σεις της με την πλει­ο­νό­τη­τα των κρα­τών του προ­ηγ­μέ­νου κό­σμου.

Αυτή η πα­ρα­δο­χή μάς υπο­χρε­ώ­νει να κα­τα­βά­λου­με επι­πλέ­ον προ­σπά­θει­ες στην κα­τα­νό­η­ση της «με­γά­λης άγνω­στης» Ρω­σί­ας και να μην αρ­κε­στού­με στη λο­γο­τε­χνι­κή-πο­λι­τι­στι­κή εκ­δο­χή της εικό­νας της. Η Ρω­σία θα πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει αντι­κεί­με­νο πο­λύ­πλευ­ρης με­λέ­της, προ­κει­μέ­νου να κα­τα­νο­η­θεί, για να μπο­ρέ­σει η Δύ­ση να την αντι­με­τω­πί­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κά και να οικο­δο­μή­σει μα­ζί της, στο μέλ­λον, σχέ­σεις κα­λής γει­το­νί­ας και συ­νερ­γα­σί­ας.

Δείτε επίσης

Γεωπολιτική προσέγγιση για ένα νέο ελληνικό αμυντικό δό...
25.74€ 16.22€
Αραβική άνοιξη
20.00€ 18.00€
Η νέα παγκόσμια αναταραχή
9.00€ 6.50€
Στη σκιά του τρομοκράτη
18.35€
Ελλάς - Κύπρος στη νέα ενεργειακή εποχή
16.00€ 14.40€
Μεγάλες δυνάμεις, γεωπολιτική, παγκόσμια κυριαρχία
15.00€ 10.20€
Γεωπολιτικά ζητήματα στην ευρύτερα Μέση Ανατολή και την...
84.80€ 59.36€
Πετρέλαιο
35.00€ 23.80€
Ο μεγάλος αδελφός και ο κόσμος του
16.31€
Γεωπολιτική και Ελλάδα
22.80€ 14.80€
Ο διαμελισμός της Κύπρου
0.00€
2020 επίθεση στην Ελλάδα
12.03€ 10.83€
Ζητήματα γεωπολιτικής και διπλωματίας ναυτικών και ηπει...
13.85€ 8.73€
Αραβική άνοιξη
10.00€ 7.90€
Ο κόσμος σήμερα: Μια σύντομη εισαγωγή στην παγκόσμια πο...
24.90€ 22.41€
Μετά την αυτοκρατορία
18.41€ 16.57€
Γεωπολιτική και ζωτικός χώρος
19.70€ 13.40€
Γεωπολιτικά ζητήματα στην ευρυτέρα Μέση Ανατολή και την...
60.00€ 40.80€
Σύνορα, ολοκλήρωση και ανάπτυξη
32.00€ 22.40€